0973.407.555

Maths- Science

CHƯƠNG TRÌNH DẠY TOÁN BẰNG TIẾNG ANH

THIẾU NHI 6-11 TUỔI

Giáo trình của Singapore

 

Cấp độ Giáo trình chính Thời gian học

 

Điều kiện tiếng Anh
1 Complete Maths 1 48 buổi Starter
2 Complete Maths 2 48 buổi Mover
3 Complete Maths 3 48 buổi Mover
4 Complete Maths 4 45 buổi Flyer
5 Complete Maths 5 48 buổi Flyer

 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THIẾU NHI 6-11 TUỔI

Giáo trình của CAMBRIDGE

 

Cấp độ Giáo trình chính Thời gian học

 

Điều kiện tiếng Anh
1 Cambridge Primary Science 1 48 buổi Starter
2 Cambridge Primary Science 2 48 buổi Mover
3 Cambridge Primary Science 3 48 buổi Mover
4 Cambridge Primary Science 4 45 buổi Flyer
5 Cambridge Primary Science 5 48 buổi Flyer

 

 

Lịch học : 1 buổi/ tuần; 90 phút trong đó gvnn 60 phút, sử dụng máy tính 30 phút

Lớp học không quá 10 học sinh

Thông tin liên hệ : 0973407555- Cô Khánh