0973.407.555

Tiếng anh thiếu nhi

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU

THIẾU NHI 6-11 TUỔI

 

Cấp độ Cấp độ

khung châu Âu

Giáo trình chính Thời gian học

 

Kỳ thi Quốc tế Cambridge
0 Start-up Pre Starter 5 tháng Pre-Starter
0 Start-up Pre Starter 5 tháng
0 Start-up Pre Starter 6.5 tháng
1 A1- Starter 8.5 tháng Starter
2 Starter 8.5 tháng
3 A1 Mover 8.5 tháng Mover
4 A1+ Flyer 8.5 tháng Flyer