0973.407.555

Tiếng anh thiếu niên

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU

THIẾU NIÊN 12-16 TUỔI

Cấp độ Cấp độ

khung châu Âu

Giáo trình chính Thời gian học

 

Kỳ thi Quốc tế Cambridge
 1 A1-A2 Elementary 12 tháng KET (Key English Test)
2  

A2-B1

 

Pre-intermediate

12 tháng PET(Prilimary English Test
3  

B1-B2

Intermediate 12 tháng FCE (First Certificate English Test)
4  

B2

 

Upper-intermediate

12 tháng